Praktische informatie

 Praktisch: afspraken met cliënten

 • Afmelden:
  Graag wil ik je erop attenderen dat, indien je verhinderd bent, je de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren dient af te melden. Voor een afspraak op een maandag houd ik de vrijdag tot 14.00 uur aan als afmeld-dag.
  Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, ga ik de gereserveerde tijd in rekening brengen bij jou of je opdrachtgever.  Er zal dan een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden van 100% (ongeacht de reden van afzeggen). 
 • Telefoon:
  Tijdens behandelingen neem ik de telefoon niet aan. Dit ter voorkoming van het veelvuldig gestoord worden tijdens een behandeling. Spreek daarom altijd een boodschap in dan kan ik je dezelfde dag nog terugbellen. ( mijn nummer: 06-51113948)
 • Beveiligd communiceren:
  Ik mag je alleen mailen met informatie mits deze versleuteld is. Dit betekent ik mail via beveiligde email: mijndiad. 
 • ACT guide app: voor de begeleiding van de sessies maak ik gebruik van deze app. Tijdens de gesprekken kijken we of je hiermee wil werken.

Praktische Informatie: praktijk Rosmalen-Den Bosch

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Rolanda Bonte  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We werken hierbij volgens de richtlijnen en beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en we houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nederlands Instituut van Psychologen


Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Het waakt onder andere over de kwaliteit van de aangesloten beroepsoefenaren. In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die het NIP stelt aan de kwaliteit van het werk van een psycholoog. De beroepscode is te lezen op www.psynip.nl. Mijn registratienummer als registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie: 000093838

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

Klachtenregeling: Wkkgz


Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij als je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen.

Als psycholoog ben ik gehouden aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In het kader van deze wet is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Ik ben hiervoor aangesloten bij P3NL. Deze heeft een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris.

Praktijkadres: Kerkstraat 12, Geffen

Kerkstraat 12 Geffen